Profilaktyka zdrowotna konspekt

ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zaufania i ochrony zdrowia, jakie musi wykonać wszystek produkt przeznaczony do działalności w okolicach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających będących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie zaczynać od 20 kwietnia 2016 r., każdy artykuł będzie musiał mieć będące oznaczenia:

https://hforte.eu/hr/Hallu Motion - Učinkovito rješenje za haluk bez operacije!

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która dała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Wszystkie dania pragną być skonstruowane tak, aby podczas książki nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez jednostki upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) odnosi się z kolejnymi procedurami: 1. badanie typu WE - przechodzi na punktu zapewnienie, że danie spełnia podstawowe wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura pytań i kontroli każdego wytworzonego efektu w punktu ustalenia zgodzie z poradą, 4. zapewnienie jakości wyrobu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i badania wyrobów, 5. zgoda z mężczyzną - procedura do wykonania odpowiednich badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w kierunku zapewnienia jego zgodzie z mężczyzną określonym w certyfikacie badania typu WE i oczekiwaniami znanymi w zasadzie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat z wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do waluty notyfikowanej w projektu przechowania, dokumentacja powinna mieć opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.